دانلود فایل


پاورپوینت-انواع کابلهای صنعتی و استانداردهای آنها- در 55 اسلاید-powerpoint-ppt - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت-انواع کابلهای صنعتی و استانداردهای آنها-

دانلود فایل پاورپوینت-انواع کابلهای صنعتی و استانداردهای آنها- در 55 اسلاید-powerpoint-ppt

یکی از اصلی ترین وسایل در صنعت برق هدایت این انرژی توسط سیم و کابل هاست .نقش کابل ها بسیار پر اهمیت است که می بایست اصول اولیه در انتخابو نصب و کاربرد و شرایط نگهداری از آن را به درستی اجرا نمود تا موجبات خسران در این سیستم نگردد. در این مبحث به کابلهای مورد استفاده درپست های برق فوق توزیع و انتقال می پردازیم . کابلهای بکار رفته در پست های فشار قوی از لحاظ کاربرد و سطح ولتاژ به سه دسته کابلهای فشارمتوسط ،فشار ضعیف و کابلهای فرمان سیستم های حفاظتی تقسیم بندی می شوند. در انتخاب کابل ها دانستن خصوصیاتی همچون مواد عایقی ، جنس و تعداد هادیها،سطح مقطع هادیها، جنس غلاف و زره دارای اهمیت می باشد . انتخاب صحیح کابل و نصب آن اهمیت دارد . انتخاب بدون رعایت اصول و استاندارد هاباعث تلفات بیش از اندازه در کابل و یا از بین رفتن خود کابل میشود . لذا با شناخت اصول و استانداردهای تعریف شده برای کابل ها سعی می کنیمبهره وری در این سیستم را به بیشینه برسانیم:
کابل در حقیقت نوعی هادی است که دارای پوشش عایقی می باشد. ساختمان کابل از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از هادی،عایق، پوسته عایق، پوسته هادی، پوسته فلزی، پرکننده، زره و غلاف که هر یک وظیفه خاصی را بعهده داشته و در مجموع قابلیت هدایتالکتریکی و استقامت الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی کابل را برآورده می سازند.
در ساختمان کابل ها به طور عمده دو دسته مواد هادی و عایق بکار می روند. کابلها اغلب از هادیهایی در مرکز، پوشش عایقی، پوسته در اطراف هادی و عایق، زره و غلاف بیرونی جهت حفاظت در برابر اثرات شیمیایی و مکانیکی تشکیل می گردند.
شکل زیر برش مقطعی کابل را نشان می دهد. پوسته بکار رفته در اطراف هادی برای جلوگیری از تخلیه جزئی بین هادی و عایق بکار می رود،به همین دلیل باید اتصالات این پوسته با پوشش عایقی بطور کامل برقرار باشد .
پوسته فلزی کابل شامل سیم ها و نوارهایی است که در راستای طول کابل، در اطراف آن، زیر یک غلاف بیرونی پیچیده می شوند. این مجموعهمسیری را با امپدانس بسیار پایین برای جریان های اتصال کوتاه فراهم می آورند.
برای برسی کابلها ابتدای امر باید واژه هایی که توسط آن کابلها را دسته بندی می کنیم - مغزی: هادیهای قرار گرفته در داخل کابل که وظیفه انتقال توان را بعهده دارند.


- پوسته: لایه ای که وظیفه کنترل میدان الکتریکی را در درون عایق بعهده دارد. همچنین سطح یکنواختی را در مرزهای عایقی ایجاد کرده وبه پرکردن فضای خالی در این مرزها کمک می کند.
- غلاف: پوشش استوانه ای شکل یکپارچه و پیوسته فلزی یا غیرفلزی که معمولاً اکسترودشده می باشد.
- غلاف بیرونی: غلاف غیرفلزی که جهت اطمینان از حفاظت کابل در برابر عوامل خارجی، بر روی پوششهای فلزی بکار می رود.
- غلاف فلزی: غلافی که معمولاً از جنس سرب، آلیاژ سرب، آلومینیوم و یا آلیاژ آلومینیوم می باشد و بصورت صاف یا موجداربر روی مغزی (های) کابل بکار می رود تا از لحاظ مکانیکی حفاظت آن را برآورده سازد.
- غلاف جداکننده: غلاف داخلی که بین دو پوشش فلزی غیر هم جنس بکار می رود.
- زره: پوششی که از نوار(ها) یا سیمهای فلزی تشکیل شده و عموماً جهت حفاظت کابل در برابر اثرات مکانیکی
خارجی بکار می رود.
- پوسته فلزی (شیلد): لایه فلزی زمین شده ای که جهت محدودکردن میدان الکتریکی درون کابل و محافظت از آن در برابر اثرات الکتریکی خارجی بکار می رود. غلاف فلزی و زره هم می توانند نقش شیلد را بعهده بگیرند.
- پوسته هادی: پوسته ای الکتریکی که از مواد فلزی یا غیرفلزی نیمه هادی تشکیل شده و روی مغزی های بهم تابیده بکار می رود تا بایکنواخت کردن سطح خارجی هادی و میدان روی آن از بروز تخلیه جزئی در فواصل احتمالی بین عایق و هادی جلوگیری کند.
- پوسته عایق: پوسته ای الکتریکی که از مواد غیرفلزی یا فلزی نیمه هادی تشکیل شده و عایق را می پوشاند. این پوسته با محدود کردنمیدان الکتریکی مغزی ها از تخلیه جزئی و نشت جریان بین مغزی ها و سایر لایه های پوشاننده جلوگیری می کند.
- پوشش داخلی: پوششی غیرفلزی که مجموعه مغزی های (و در صورت وجود پرکننده های) یک کابل چند مغزی را در بر گرفته و بر روی پوشش محافظ بکار می رود.
- پرکننده: موادی که جهت پرکردن فضای خالی باقیمانده بین مغزی های یک هادی چند مغزی بکار می رود.
- عایق ترموپلاستیک: عایق ساخته شده از جنس پلاستیک که در محدوده حرارتی مربوط به مشخصه پلاستیک، در اثر گرم شدن شل شدهو در اثر سردکردن، مجدداً سخت می شود. این نوع عایق در هنگام شل شدن انعطاف پذیر بوده و قادر به شکل گرفتن می باشد.
- عایق کراس لینک شده: عایق ساخته شده از مواد ترموپلاستیک یا کوپلیمر یا ترکیبی بر پایه یکی از این مواد که ساختار مولکولی داخلیآن تحت فعل و انفعالات شیمیایی از قبیل جوش دادن و یا پروسه های فیزیکی از قبیل تابش، تغییر می یابد.
خصوصیات کابلها :
تقسیم بندی هادیهای بکاررفته در کابلهای عایقی از دو دیدگاه صورت می گیرد، کابلهای با نصب ثابت و کابلهای انعطاف پذیر.در نصب ثابت دو نوع هادی وجود دارد. کلاس 1 تنها برای هادیهای یکپارچه و کلاس 2 برای هادیهای رشته ای. هادیهای بکاررفته د ر کابلهای انعطاف پذیر نیز به دو کلاس 5 و 6 تقسیم می شوند، که هادی کلاس 6 انعطاف پذیرتر هستند .
هادیهای یکپارچه از مس خالص، مس انیله شده با روکش فلزی، آلومینیوم خالص یا آلیاژ آلومینیوم ساخته می شوند.سطح مقطع این هادیها دایره ای می باشد و مشخصات آنها در جدول زیر ارائه شده است. هادیهای با سطح مقطع 25 میلیمترمربع و بیشتر تنها جهت کاربردهای خاص می باشند. برای این دسته از هادیها در صورتی که کابل چند مغزی باشد،سطح مقطع هادی می تواند دایره ای یا فرم داده شده باشد .
جدول مشخصات هادیهای یکپارچه (کلاس 1 )سطح مقطع نامیmm2

حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد(W/km)


هادی مسی گرد


هادی آلومینیوم گرد یا فرم داده شده، بدون روکش، با پوشش فلزی یا با روکش فلزی

بدون روکش

با پوشش فلزی

5/0

36

7/36

-

75/0

5/24

8/24

-

1

1/18

2/18

-

5/1

1/12

2/12

1/18

5/2

41/7

56/7

1/12

4

61/4

7/4

41/7

6

08/3

11/3

61/4

10

83/1

84/1

08/3

16

15/1

16/1

91/1

25

727/0

-

20/1

35

524/0

-

868/0

50

387/0

-

641/0

70

268/0

-

443/0

95

193/0

-

320/0

120

153/0

-

253/0

150

124/0

-

206/0

185

-

-

164/0

240

-

-

125/0

300

-

-

100/0


ابعاد هادی های کابل فشار متوسط و فشار ضعیف باید به گونه ای باشد که ظرفیت مناسب جهت حمل جریان مشخص شده را داشته باشند.
کلیه کابلهای قدرت تک فاز باید یک هادی با ابعاد مناسب جهت حمل جریان و یک هادی اتصال زمین که مقدار ظرفیت جریان نامی آن حداقل 100درصدهادی فاز باشد، داشته باشند.در کابلهای قدرت سه فاز باید عمر سرویس دهی کابل حداقل برابر با عمر طراحی پست باشد.
کابل باید مشخصه های عایق موردنیاز را در محدوده های دمایی نامی خود و حداکثر دمای محیط و گرمای ایجاد شده توسط خود کابل، در حین سرویس دهی را حفظ کند .
سه هادی با ابعاد مناسب و یک هادی با اتصال زمین با ظرفیت جریان نامی حداقل 58درصد هادی فاز، داشته باشند.
کلیه کابلهای قدرت و کنترل باید از طول یکپارچه بوده و هیچ گونه اتصال در آن وجود نداشته باشد. هادیهای متعلق به فیدرهای مختلف و یا دسته سیم های مختلف نباید در یک کابل قرار گیرند.
کابل CT وPT باید چهارمغزی باشند به جز کابلهایی که برای سیگنال های سنکرونیزاسیون می باشند که می توانند2 مغزی داشته باشند .
اگر غلاف و اتصال آن نتواند در برابر حداکثر جریان 50 هرتز تخمین زده شده عبوری از غلاف به مدت 5/0 ثانیه در لحظه خطای زمین، پایداری کند، هادیهای زمین موازی باید در طول کابل کشیده شوند . در صورتی که کابل در محل مرطوبی نصب شود، علی الخصوص در مواردی که در زمین دفن می گردد، و نیز در مواردی که درمحیط های خورنده شیمایی نصب می گردد باید مشخصه های عایق خود را حفظ کند .
برای انتخاب کابلهای قدرت، پارامترهای زیر باید در نظر گرفته شود:


ظرفیت عبور پیوسته جریان
- ظرفیت اتصال کوتاه
- افت ولتاژ
برای انتخاب کابلهای کنترل پارامترهای زیر باید در نظر گرفته شود:
- افت ولتاژ مجاز
- ضرایب بار و اضافه جریان ترانسفورماتورهای اندازه گیری
- بزرگترین جریان بار
- کابل قدرت فشار متوسط ، فشار ضعیف و کابلهای کنترل و حفاظت باید دارای لایه های زیر باشند :
- پوسته هادی (تنها برای کابلهای فشار متوسط):پوسته هادی باید از ترکیبات نیمه هادی اکسترودشده باشد .
- عایق بندی : کلیه کابلهای فشار ضعیف و کنترل و حفاظت باید عایقPVCمقاوم در برابر آتش داشته باشند. کابلهای فشار متوسط باید دارای عایقXLPE(پلی اتیلن کرانس لینک شده)، مناسب برای کلاس مربوطه باشند.
- پوشش عایق: پوشش PVC باید بر روی عایق هادیهای کابلهای فشار ضعیف و حفاظت و کنترل بکار رود این پوشش باید بدون هیچ مشکلی جدا شود. بعنوان مثال هنگامی که کابل در حال نصب می باشد، عایق هادیها نباید صدمه ببیند.
- غلاف ( تنها برای کابلهای فشار متوسط و کنترل و حفاظت) : کلیه کابلهای مدارهایCT و PT، مدارهای کنترل و کابلهای فشار متوسط باید دارای غلاف سربی باشند، ضخامت غلاف سربی باید به گونه ای باشد که در برابر حداکثر جریان خطای زمین به مدت 5/0 ثانیه پایداری نماید .
- پوششPVC (تنها برای کابلهای فشار متوسط، کنترل و حفاظت): پوشش PVC باید بر روی غلاف بکار رود تا غلاف و زره را از لحاظ الکتریکی از هم جدا کند .
- زره :کلیه کابلهای چندمغزی باید دارای زرهی از نوارهای فولاد گالوانیزه باشند. نوارهای بکاررفته در زره کلید کابلهای تک مغزی باید از جنس مواد غیرمغناطیسی (آلومینیوم) باشند همچنین زره باید در برابر حداکثر جریان خطای زمین به مدت 5/0 ثانیه پایداری کند.
- غلاف کلی : کلید کابلها باید بوسیله غلافی از جنسPVC پوشانده شوند. این غلاف باید ضداشتعال بوده و از مواد ضدآب تهیه شود .
- قرقره کابل : کلیه کابل ها باید بر روی قرقره ای پیچیده شوند که قطر آن به اندازه کافی بزرگ باشد تا از تغییر مشخصه های فیزیکی هادی جلوگیری بعمل آید . طراحی، ساختار و استحکام قرقره ها باید به گونه ای باشد که امکان حمل مطلوب هادی به مقصد موردنظر بدون هیچ گونه جابجایی، ساییدگی و یا سایر آسیب های ناشی از حمل و نقل، مسیر باشد. قرقره ها باید قادر به پایداری در برابر کلیه تنش های ناشی از عملیات نصب باشند. هر انتهای هادی باید به طرز ایمن و مناسبی آب بندی و به قرقره بسته شود. علاوه بر علامتهای موردنیاز جهت حمل و نقل، هر قرقره باید دارای صفحه نشانه ای باشد که شماره سریال، ابعاد و تعداد هادیها، طول هادی، فلش مشخص کننده انتهای کابل، وزن کل و وزن خالص بر روی آن درج شود. علامتهای مربوط به اندازه گیری باید به فاصله هر 1 متر بر روی کابل فراهم گردد.
- طول کابل : کابل ها باید در حداکثر طول ممکن جهت حمل و نقل، تهیه گردند. استوانه ای که کابل بر روی آن پیچیده می شود باید بیش از یک تکه از کابل را شامل گردد.
- مشخصه های مغزی : کابل ها باید بصورت زیر براساس رنگ کدگذاری شوند .
- رنگهای قرمز، زرد و سبز جهت هادیهای فاز
- سیاه برای نوترال و سایر اتصالات
- زرد / سبز برای اتصالات زمین (تنها مورد کابل های فشار ضعیف )
- خاکستری برای مدار DC
هادیهای کابل های کنترل باید دارای نشانه گذاری عددی باشند. این نشانه گذاری باید از بهترین کیفیت پوده و نباید بر اثر تماس در حین حمل و نقل پاک شود. همچنین شماره ها باید قابل تشخیص باشند .
مشخصه های کابل و سازنده باید در طول کابل و در جای مناسب بصورت پیوسته آورده شود و دارای جزئیات زیر باشد :
- نام و علامت تجاری سازنده
- سال تولید
- ولتاژ نامی
- تعداد مغزی ها و سطح مقطع
- طول کابل
- سینی کابل:
در صورتی که از سینی کابل استفاده شود، سینی باید از فولاد گالوانیزه گرم ساخته شود. ساختار سینی باید به گونه ای باشد که در صورت قرار گرفتن کابلها در سینی کابل، در نقطه میانی بین پایه های نگهدارنده آن بیش از 5/0 سانتیمتر شکم وجود نداشته باشد. نگهدارنده های کابل باید به فاصله حداکثر 3 متر از هم قرار گیرند.
- متعلقات کابل:
گلندهای کابل باید برای نوع کابل مورداستفاده مناسب باشند. گلند کابل باید از فولاد ضد زنگ ساخته شود.
تعداد کافی نسبت پلاستیکی کابل باید در نظر گرفته شود.
کلیه تجهیزات و متعلقات جهت تکمیل کابل کشی باید مطابق با نیازهای نصب فراهم گردد.
- سر کابل ها و کلمپ ها:
سرکابل ها و کلمپ ها باید در برابر حرارت قابل جمع شدن باشند .
سرکابل باید با کلیه متعلقات لازم جهت نصب مطلوب، کامل گردد.
لعاب باید صاف و سخت بوده و کلیه بخشهای چینی را که در معرض هوا قراردارد کاملاً بپوشان و برای نصب خارج از ساختمان باید به رنگ قهوه ای تیره باشد.چینی نباید مستقیماً با مواد سخت پوشانده شود و در صورت نیاز، باید واشری بین چینی و قطعه اتصال قرار گیرد.
کلیه سطوح کلمپ های چینی که در تماس با واشر هستند باید به دقت زمین شود و بدون لعاب باشد وسیله چفت و سب زره باید قادر به بستن زره کابل باشد به گونه ایکه کلمپ در برابر هرگونه اتصال کوتاه ناشی از کنده شدن زره که از بدنه گلند به اتصال دهنده ها جریان می یابد ناپایداری نماید .
- کابل کششی:
کلیه کابل ها باید در سینی کابل و یا در داکتها نصب شوند، بر روی صفحات فولادی محکم شوند و یا در شیارها و یا نمونه هایی در زمین خوابانده شوند .
یک سیستم مشترک برای شماره گذاری کابل باید در مورد سایر وسایل نیز بکار گرفته شود.
کابلها باید از تابش مستقیم آفتاب مصون بمانند، یعنی کلیه کابلهایی که روی سطح زمین قرار دارند باید پوشانده شوند یا در محفظه ای قرار گیرند.
کلیه سوارخها و یا گودیهای موجود در مجموعه کابل باید بعد از اینکه کابل بوسیله مواد مقاوم در برابر آتش نصب گردید، بسته شوند.
در صورتی که کابل از زیر جاده رد شود، باید در درون لوله هایی قرار گرفته و حداقل 80 سانتیمتر زیر سطح زمین دفن شوند.
هادیهای درون اطاقک و بین جعبه ترمینال ها و تجهیزات باید در مجراهای پلاستیکی خوابانده شوند. کلید سیم کشی ها باید علامت گذاری شود .
کابل های کنترل، هادیها و سیم های کنترل باید دارای علامتگذاری باشند. انتهای کابل باید با یک شماره هادی مجزا و شماره کابل، علامتگذاری شود. هادی باید علاوه بر آنبا مشخصه های ترمینال خود علامتگذاری شود. مدارهای کابل قدرت باید علامتگذاری توان AC داشته باشند .
کابلهای کنترل باید با وسیله جداکننده مناسب از کابلهای قدرت جدا شود .

کابلهایی که در داخل ساختمان در درجه حرارت بالا نصب می گردند باید از مواد عایقی تشکیل شوند که با نیازهای مربوط به این نوع محیط همخوانی داشته باشد .
خطر آتش باید با انتخاب کابلهایی که غلافهای مقاوم در برابر آتش دارند و با آرایش مناسب مسیر کابلها، محدود گردد.
عواقب ناشی از آتش باید با آرایش کابل بوسیله جداسازی فیزیکی یا ایجاد فاصله، محدود گردد .
جعبه ها و جعبه اتصالات باید به اندازه کافی جا داشته باشد که هادیها بتوانند به طرز مرتب و قابل اطمینان درون آن اتصال یابند و آرایش جعبه ترمینال ها و جایگذاری آنها باید به گونه ای باشد که آزمون و تشخیص خطا به سهولت امکان پذیر باشد. جعبه کنترل ها، جعبه اتصالات و کابلها باید دارای ذخیره باشند تا در صورتی که تجهیز اضافه ای در آینده نصب گردید، حداقل گسترش در آنها موردنیاز باشد.
به منظور افزایش در سطح مقطع، هادیها می توانند بصورت مواردی نصب گردند. سطح مقطع هادی به گونه ای انتخاب می گردد که نیازی به موازی کردن بیش از دو هادی نباشد.
هادی کابل فشار متوسط و فشار ضعیف باید از رشته سیم های مسی انیله شده نرم تشکیل شود.هادی کابل های کنترل و حفاظت باید از حداقل 3 رشته مسی تشکیل شوند. مسطح مقطع این رشته ها در مورد کابلهای کنترل نباید کمتر از 5/2 میلیمتر مربع و در مورد هادیهای مدار CTوVT نباید کمتر از 6 میلیمتر مربع باشد.
درهادیهای رشته ای غیرمتراکم با سطح مقطع دایره (کلاس 2) ،این هادیها از جنس مس خالص، مس انیله شده با پوشش فلزی، آلومینیوم خالص، آلیاژ آلومینیوم با پوشش فلزی، آلومینیوم با روکش فلزی یا آلومینیوم دارای روکش و پوشش فلزی ساخته می شوند.
سطح مقطع هادیها رشته ای آلومینیومی بیش از 10 میلیمتر مربع می باشد، اما در کاربردهای خاص سطوح مقطع 4 و 6 میلیمتر مربع نیز می تواند استفاده شود. کلیه سیمهای بکاررفته در هادیهای رشته ای کلاس 2 دارای سطح مقطع یکسان می باشند.
- هادیهای رشته ای متراکم با سطح مقطع دایره ای و فرم داده شده (کلاس 2 )
این نوع هادیها از جنس مس خالص، مس انیله شده با پوشش فلزی، آلومینیوم خالص یا آلیاژ آلومینیوم می باشند. سطح مقطع هادیهای با سطح مقطع دایره ای 16 میلیمتر مربع و در مورد هادیهای با سطح

سیم کابل کابل صنعتی فیبر نوری استاندارد کابلها هادی مسی عایق سیم سیم و کابل WIRE کابل coaxial Twisted pair شبکه برق الکتریسیته هادی برق رسانا کابل برق س


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انتقال مواد در گياهان

فایل فلش اورجینال INTEX Aqua i5 mini

دانلود پروژه آماده: طراحی خانه سالمندان رشته معماری

دانلود مقاله اهميت اقتصادي و جايگاه گلکاري در ايران

پلان فونداسيون

پاورپوینت بیماری MS

پاورپوینت ثبات محل و تکنولوژی گروهی

فایل حل مشکل تاچ گوشی سامسونگ J260G بدون نیاز به باکس

دانلود نقشه KML کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابل نمایش در گوگل ارث سال 2018

دانلود آموزش روت گوشی سونی اکسپریا z2 با آندروید 6.0.1 با لینک مستقیم