دانلود فایل


دانلود اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح - دانلود فایلدانلود فایل دانلود اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

دانلود فایل دانلود اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح چکیده:یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق دانان اصل را بر دوام می دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته اند. با بررسی های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه ای به اصل عقد نخواهد زد.واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقدمقدمه خدای مهربان، به داده ات شکر و به نداده ات شکر که داده است نعمت است و نداده ات حکمت موضوع تحقیق حاضر اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می باشد . همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می گردد، و هرگز نمی توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم ترین ارکان هر اجتماع چشم پوشی نمود. از زمان های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟ آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می باشد.سؤالات تحقیق: الف: سؤال اصلی: در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟ب: سوالات فرعی: 1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟ 2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟فرضیات تحقیق:الف) فرضیه اصلی:به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.ب) فرضیه فرعی1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است. 2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می گردد.نوع و روش تحقیق:نوع تحقیق کاربردی است و روش جمع آوری و گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تحلیلی توصیفی است. تعداد صفحات 135فرمت فایل word فهرست مطالبعنوان شماره صفحهمقدمه............................................................................................................................. 2اهمیت موضوع............................................................................................................ 3سؤالات تحقیق ........................................................................................................... 4الف: سؤال اصلی ........................................................................................................ 4ب: سوالات فرعی ...................................................................................................... 4فرضیات تحقیق........................................................................................................... 4الف) فرضیه اصلی....................................................................................................... 4ب) فرضیه فرعی......................................................................................................... 5نوع و روش تحقیق...................................................................................................... 5سابقه پژوهش ............................................................................................................ 5سازماندهی تحقیق........................................................................................................ 6فصل اول: کلیات.......................................................................................................... 7مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن......................................................................... 8گفتار نخست: مفهوم نکاح............................................................................................ 8بند 1- مفهوم لغوی نکاح............................................................................................. 8بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح........................................................................................ 8گفتار دوم: اقسام نکاح................................................................................................. 9بند 1- نکاح موقت ................................................................................................... 10بند 2- نکاح دائم ...................................................................................................... 10بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع....................................................................... 10گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع......................................................................... 12بند 1- ماهیت نکاح دائم............................................................................................ 12بند 2- ماهیت نکاح موقت......................................................................................... 12گفتار چهارم: اهمیت نکاح.......................................................................................... 13بند 1- فایده فردی.................................................................................................... 13بند 2- فایده اجتماعی................................................................................................ 14مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح.............................................................................. 15گفتار اول: مفهوم شرط............................................................................................... 15بند 1- مفهوم لغوی.................................................................................................... 15بند 2- تعریف شرط.................................................................................................. 15گفتار دوم: انواع شروط.............................................................................................. 15بند 1: شروط باطل..................................................................................................... 15الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند........................................................... 15ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می شوند.......................................................... 16بند 2: شروط صحیح.................................................................................................. 16بند 3: اقسام شروط صحیح......................................................................................... 16الف: شرط صفت...................................................................................................... 16ب: شرط فعل........................................................................................................... 17ج: شرط نتیجه ......................................................................................................... 17گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح................................................................... 18گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح...................................................... 19فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ............................................................... 20مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......................................................... 21گفتار نخست: وجود اراده ......................................................................................... 21بند 1- تحلیل روانی اراده........................................................................................... 21بند 2- معنی قصد و رضا........................................................................................... 23الف:رضا................................................................................................................... 23ب: قصد................................................................................................................... 23بند 3- تفکیک قصد و رضا........................................................................................ 24بند 4- مفهوم اراده .................................................................................................... 25بند 5- اوصاف اراده.................................................................................................. 26بند 6- اراده باطنی و ظاهری....................................................................................... 26بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی..................................................................... 26بند 8- قراردادهای صوری.......................................................................................... 27گفتار دوم: اعلام اراده................................................................................................ 28بند 1- لزوم اعلام اراده.............................................................................................. 28بند 2- مفهوم اعلام اراده............................................................................................ 29بند 3- چگونگی اعلام اراده........................................................................................ 31الف: اعلام صریح...................................................................................................... 31ب: اعلام ضمنی........................................................................................................ 31بند 4- وسایل اعلام اراده........................................................................................... 31بند 5- سکوت و بیان اراده......................................................................................... 33بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.................................................................. 34گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)....................................................................... 35بند اول: ایجاب ........................................................................................................ 36الف: معنی لغوی ایجاب ............................................................................................ 36ب: معنی اصطلاحی ایجاب........................................................................................ 37ج: شرایط ایجاب...................................................................................................... 38د: ایجاب عام:........................................................................................................... 40و- ایجاب ملزم......................................................................................................... 42هـ- زوال ایجاب ...................................................................................................... 431- رد ایجاب .......................................................................................................... 432- رجوع گوینده ایجاب ........................................................................................... 433- مرگ و حجر یکی از طرفین ................................................................................ 434- ایجاب متقابل....................................................................................................... 445- سپری شدن مدت ایجاب ..................................................................................... 446- از بین رفتن موضوع معامله .................................................................................. 447- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است........................................................ 44بند دوم: قبول:........................................................................................................... 45الف: مفهوم قبول ...................................................................................................... 45ب: لزوم مطلق بودن قبول.......................................................................................... 45ج: توالی ایجاب و قبول............................................................................................. 45د: مسبوق نبودن به رد................................................................................................ 46و: بقای موضوع عقد.................................................................................................. 46ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض....................................................................... 46ی- رعایت تشریفات قبول......................................................................................... 47گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............................................................................. 47بند 1- تعریف اشتباه.................................................................................................. 47بند 2- مفهوم اشتباه.................................................................................................... 47بند 3- شرایط تأثیر اشتباه........................................................................................... 48الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد..................... 48ب: اشتباه عمده باشد.................................................................................................. 48بند 4- اثر حقوقی اشتباه............................................................................................. 48بند 5- اشتباه در قانون مدنی....................................................................................... 49بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است........................................................ 50الف: اشتباه در وجود علت تعهد................................................................................. 50ب: اشتباه در هویت موضوع عقد................................................................................. 501- مفهوم خود موضوع معامله..................................................................................... 512- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:......................................................... 521- 2- نظریه شخصی................................................................................................ 522- 2- نظریه نوعی یا مادی........................................................................................ 52ج: اشتباه در نوع عقد................................................................................................. 53د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله................................................................. 53و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد............................................................................................. 541- اشتباه در شخص طرف......................................................................................... 552- اشتباه در شخصیت............................................................................................... 55بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می شود.................................................. 56الف: اشتباه در قیمت.................................................................................................. 56ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد)..................................................................................................... 57ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد)......................................................................................... 58د: اشتباه ناشی از تدلیس............................................................................................. 59بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست............................................................... 60الف: اشتباه در اررزش مورد معامله.............................................................................. 60ب: اشتباه راجع به اوصاف......................................................................................... 60ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد) 60د- اشتباه در جهت معامله........................................................................................... 61هـ- اشتباه در قانون.................................................................................................... 61بند 9: اشتباه در عقد نکاح........................................................................................... 62الف: اشتباه در هویت جسمی...................................................................................... 62ب: اشتباه در اوصاف................................................................................................. 64فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح.................................... 66مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح............................................... 671: اختلاف در نوع عقد نکاح...................................................................................... 672: اختلاف در ذکر اجل.............................................................................................. 673: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر..................................................................... 67گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل................................... 67بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ................................................................................... 67الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می دانند............................................. 671- بررسی ادله قول دوام............................................................................................ 68ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می باشند................................................................... 70بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می باشند....................... 71بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می باشند.................... 73بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی................................................. 75گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر.................................................. 82بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر........................................................................................................................ 85مبحث دوم: شروط ضمن عقد.................................................................................... 85گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ............................................................................. 87بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................................................................................. 87بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ...................................................................................... 87بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................................................................................. 89بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ............................. 90گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج...................................................................... 92بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است 93الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند................................................................. 93ب: شرط خیار.......................................................................................................... 93بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می شود...................... 94الف: شروط صحیح................................................................................................... 94
  خیار شرط نسبت به صداق...................................................................................... 94خیار اشتراط........................................................................................................... 94سایر شروط صحیح................................................................................................ 95ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح........................................................................... 951- شروط باطل در ضمن عقد نکاح............................................................................ 952- شروط باطل و مبطل عقد ..................................................................................... 95گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ........................................................... 96نتیجه گیری.................................................................................................................. 98پیوست ها.................................................................................................................. 102منابع............................................................................................................................ 115چكيده انگليسي....................................................................................................... 119....

  پایان نامه اختلاف زوجین


  شرایط عقد نکاح


  زوجین


  عقد


  نکاح


  شرایط ایجاب


  ضمن عقد


  مقاله


  پاورپوینت


  فایل فلش


  کارآموزی


  گزارش تخصصی


  اقدام پژوهی


  درس پژوهی


  جزوه


  خلاصه


مقاله ادبيات زنانه و مردانه

اموزش تخصصی ترمیم بوت gt-n7000 به روش emmc direct

طرح گلدوزی 37

مقاله ابر رسانا

مقاله ادبيات زنانه و مردانه

دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

آموزش تضمینی حل مشکل wifi& Bluetooth در سامسونگ N9005 اندروید 5

آگاهي بر عملكرد

بک دراپ نوزاد لانه پرنده و دسته گل -کد 1044

پوشش دروازبان بعنوان آخرین مدافع